Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

USE MY VOICE

Definities

I. Use My Voice, ook wel Opdrachtnemer: gevestigd te, Leiderdorp van der Havelaan 92, 2353WS en ingeschreven onder KvK nr. 27348749, vertegenwoordigd door Diana Belfor.

II. Opdrachtgever (of wederpartij): de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, welke een overeenkomst is aangegaan met Use My Voice

III. Partijen: Use My Voice en Opdrachtgever.

IV. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Use My Voice tot stand komt, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

V. Dienstverlening/Dienst: zoals te vinden op de website www.usemyvoice.nl

VI. Ingangsdatum: de datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

VII. Aanvangsdatum: de overeengekomen datum waarop de dienstverlening van Use My Voice aanvangt.

VIII. Dag: kalenderdag met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.

IX. Maand: kalendermaand.

X. Schriftelijk: zowel in hard copy als per email.

XI. Algemene Voorwaarden: onderhavige document.

Art. 1: Algemene Voorwaarden & Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Use My Voice, op iedere overeenkomst gesloten met Use My Voice en op alle rechtsverhoudingen die uit overeenkomsten met Use My Voice voortvloeien.
 2. De Algemene Voorwaarden Use My Voice prevaleren te allen tijde. Algemene Voorwaarden van de Wederpartij/Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via de website van Use My Voice en zullen op verzoek eenmalig kosteloos in hard copy worden verstrekt.
 4. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig als deze door Use My Voice schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging prevaleren altijd de algemene voorwaarden van Use My Voice .
 5. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Use My Voice en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Use My Voice behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving aan Opdrachtgever
 7. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van Use My Voice is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Artikel 2. Het Aanbod

 1. Het Aanbod (ook wel Offerte) is vrijblijvend, de geldigheid wordt aangegeven in de Offerte.
 2. Indien een Aanbod in afwijking van het voorgaande lid een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 3. Use My Voice is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen tot het moment van acceptatie door de Wederpartij.
 4. Een samengesteld Aanbod verplicht Use My Voice niet tot levering van een deel van de aangeboden dienst (-en)/zaak (of zaken) tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 5. Het Aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten. Use My Voice kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
 6. De Aanvangsdatum en de Opleverdatum van de Overeenkomst wordt vastgelegd in het Aanbod en gelden als een indicatie, niet als een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.
 7. Het Aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Art. 3: De Overeenkomst en de uitvoering daarvan

 1. Een overeenkomst tussen Use My Voice en Opdrachtgever komt tot stand door middel van een akkoordverklaring van Opdrachtgever met betrekking tot het aanbod van Use My Voice en eindigt op het moment van het totstandkomen van het eindresultaat, tenzij anders overeengekomen.
 2. Is voor de uitvoering van werkzaamheden een fatale termijn overeengekomen waar niet door Use My Voice aan is voldaan dan dient de Opdrachtgever Use My Voice schriftelijk in gebreke te stellen. Use My Voice dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Use My Voice is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten.
 4. Binnen het kader van de Overeenkomst staat het Use My Voice vrij de overeengekomen Dienstverlening naar eigen inzicht in te vullen en is daarbij niet gehouden aanwijzingen van Wederpartij op te volgen. Opdrachtgever kan wel voorkeuren aangeven omtrent het resultaat van de opdracht. Ook zal Use My Voice zo veel mogelijk afstemming met Opdrachtgever en door Opdrachtgever aangewezen derden, zodat deze optimaal zal verlopen.
 5. De Dienstverlening wordt uitgevoerd vanuit de thuisstudio van Use My Voice.
 6. Het eindproduct wordt opgeleverd in de vorm van een audiobestand in de
  formaten Mp3 of WAV.
 7. Verzoek door Opdrachtgever voor het aanbrengen van kleine wijzigingen door Use My Voice aan het eindproduct dienen 7 dagen na afgifte van het eindproduct schriftelijk bij Use My Voice worden ingediend.
 8. Kleine wijzigingen zoals bedoeld in het voorgaande lid worden binnen redelijkheid, éénmaal kosteloos gedaan. Indien de wijzigingen meer dan 10 minuten in beslag nemen is Use My Voice gerechtigd volgens het door haar normaal gehanteerde tarief in rekening te brengen.
 9. In het geval van een volledige re-take zijn extra kosten verbonden en worden pas
  doorgevoerd na ontvangst van de reeds eerder afgesproken vergoeding door Use My Voice.

Art. 4: Informatieverstrekking en vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens (zoals scripten, teksten en instructies), waarvan Use My Voice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en via digitale weg aan Use My Voice worden verstrekt.
 2. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan Use My Voice zijn verstrekt, heeft Use My Voice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Use My Voice is in geen geval aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit fouten in de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie. Indien de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in lid 1 van dit artikel, toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door Use My Voice .
 5. De door Opdrachtgever aangeleverde informatie zal uitsluitend door Use My Voice worden gebruikt voor de invulling van de Opdracht die uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Use My Voice voortvloeit.
 6. De Privacy Verklaring van Use My Voice is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Use My Voice en is te raadplegen op de website.

Art. 5: Beëindiging/opzegging

 1. Indien Use my Voice op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Use My Voice de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 2. Geringe afwijkingen in het stemgeluid in de opname zijn geen reden om de overeenkomst te ontbinden of de opname af te keuren
 3. Use My Voice heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten indien:
  1. Opdrachtgever aan een of meer verplichtingen jegens Use My Voice niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
  3. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de geboden diensten dan wel informatie verspreidt welke in strijd is met wet- en regelgeving, of algemeen aanvaarde normen en waarden. Dit geldt evenzeer voor informatie welke als discriminerend, aanstootgevend of pornografisch zou kunnen worden gekenschetst.
 4. Opdrachtgever heeft in geen van de gevallen onder voorgaande lid recht op enige schadevergoeding.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen indien op enig moment mocht blijken dat de wederpartij, na ingebrekestelling, niet binnen redelijke termijn aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voldoet. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.
 6. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Wederpartij, of indien Use My Voice opzegt wegens redenen die Wederpartij zijn aan te rekenen, heeft Use My Voice recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, en is Wederpartij gehouden tot betaling van de door Use My Voice reeds gemaakte kosten en tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 7. Het recht op vergoeding van kosten die verband houden met bezettingsverlies, zoals bedoeld in het voorgaande lid, vervalt indien de feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen aan Use My Voice zijn toe te rekenen.
 8. Opdrachtgever dient zich te houden aan de betalingsverplichting ook als Opdrachtgever de opdracht terug neemt nadat de overeenkomst is getekend.

Art. 6: Prijzen en facturen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn bedragen altijd in euro’s en exclusief de verschuldigde omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 2. Aan Opdrachtgever kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen. De navolgende omstandigheden kunnen hiertoe aanleiding geven:
  1. Uitbreiding of wijziging van de overeenkomst, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
  2. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang voldoende duidelijk aan Use My Voice kenbaar zijn gemaakt;
  3. Tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Ingeval hulpmiddelen noodzakelijk zijn bij de uitvoering van
   de opdracht, brengt Use My Voice de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Art. 7: Betalingsvoorwaarden

 1. Use My Voice kan de Opdrachtgever verzoeken tot het doen van een vooruitbetaling/aanbetaling, periodieke betaling of betaling in gedeelten. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in de offerte.
 2. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen, is Use My Voice niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende Dienst(en), tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Bezwaren tegen facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Use My Voice is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Use My Voice bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 5. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen hanteert Use My Voice een betalingstermijn van 7 (zeven) dagen. Bij verstrijken van de betalingstermijn zal Use My Voice Opdrachtgever een herinnering sturen en wordt Opdrachtgever 7 dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, is Opdrachtgever in gebreke en is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Use My Voice gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 8: Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Use My Voice is te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Use My Voice kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van het product, zoals deze is aangeleverd door de Opdrachtgever en is ook niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die mogelijk kan voortvloeien uit het resultaat van het afgeleverde eindproduct.
 3. De werkzaamheden van Use My Voice betreffen in alle gevallen een inspanningsverplichting, derhalve is Use My Voice in geen geval aansprakelijk voor de gevallen waarin werkzaamheden niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
 4. Use My Voice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Use My Voice in de Opdracht keuzes heeft verwerkt op verzoek van de Wederpartij tegen het advies in van Use My Voice .
 5. De aansprakelijkheid van Use My Voice is beperkt tot directe, materiële schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Use My Voice is in geen geval aansprakelijk voor (vertragings-) schade toegebracht/veroorzaakt door derden.
 7. Schade waarvoor Use My Voice op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Use My Voice te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 8. De aansprakelijkheid van Use My Voice is steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Use My Voice beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans totdat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Use My Voice .
 10. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van back-ups van de door haar vervaardigde bestanden. Use My Voice is niet aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan of onbruikbaar geraken van deze bestanden, ook niet indien is overeengekomen dat Use My Voice het maken van back-ups voor haar rekening zal nemen, tenzij aansprakelijkheid expliciet is overeengekomen.

Art. 9: Wijzigen van de Overeenkomst

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever, moeten schriftelijk met Use My Voice zijn overeengekomen.
 2. Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zal dit in onderling overleg gebeuren.
 3. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de door Use My Voice voorgestelde wijzigingen, met als gevolg dat Use My Voice de overeenkomst niet of niet volledig kan uitvoeren, staat het Use My Voice vrij de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op welke schadevergoeding dan ook kan maken.
 4. Tenzij anders overeengekomen, zijn bijkomende kosten ten gevolge van de wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst voor rekening van Opdrachtgever.

Art. 10: Intellectuele eigendom (I.E)

 1. Use My Voice is gerechtigd het eindproduct te publiceren op de website van Use My Voice of op sociale media kanalen. Zij zal hierbij ten alle tijden verwijzen naar de opdrachtgever of het bedrijf.
 2. Op de teksten, te vinden op de website of andere media (hard copy, e-mail, etc.) en verstrekte resultaten van Use My Voice, rusten rechten van Intellectueel Eigendom.
 3. Het geleverde eindproduct mag alleen worden gebruikt zoals vooraf is afgesproken. Het gebruik voor andere doeleinden dan afgesproken, dient vooraf via schriftelijke toestemming aan Use My Voice waarvoor een extra vergoeding gevraagd zou kunnen worden.
 4. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze (wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp) te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens Use My Voice onmiddellijk opeisbare vordering van €500, vermeerderd met €50 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
 5. De sanctie in voorgaande lid laat het recht van Use My Voice tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

 Art. 11: Algemeen

 1. Use My Voice werkt uitsluitend op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7: 400 e.v. BW.
 2. Use My Voice is dan ook te allen tijde gerechtigd ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden te verricht

CONTACTGEGEVENS : Van der Havelaan 92 | 2353 Leiderdorp | 06-23563173 | public@usemyvoice.nl

5 augustus 2021