PRIVACY VERKLARING

Privacy policy Use My Voice
Hieronder treft u informatie aan over de persoonsgegevens die Use My Voice van u verzamelt en voor welke doeleinden en
op welke rechtsgronden deze worden verwerkt. De persoonsgegevens waar Use My Voice om vraagt zijn noodzakelijk voor
de uitvoering van de opdrachtovereenkomst. Indien u de verzochte persoonsgegevens (deels) niet wenst te verstrekken, kan
Use My Voice geen overeenkomst met u aangaan. Ook wordt toegelicht van welke soort cookies de website van Use My
Voice gebruik maakt of kan maken.

Persoonsgegevens
Use My Voice verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van haar dienstverlening aan u. Hieronder wordt per
persoonsgegeven aangegeven voor welk doeleinde het wordt verwerkt.
NAW-gegevens
Use My Voice verwerkt uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens uitsluitend indien u klant bent (geweest). De NAWgegevens
worden gebruikt om met u te kunnen communiceren en om nota’s correct te kunnen adresseren. Bovenstaande
verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst.

Bankrekeningnummer
Uw bankrekeningnummer kan door Use My Voice worden verwerkt voor administratieve doeleinden en betalingen. Indien
het bankrekeningnummer wordt verwerkt door Use My Voice, is die verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de
opdrachtbehandelovereenkomst.

Contactgegevens
Use My Voice vraagt u om uw e-mailadres en telefoonnummer. Uw e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt voor:
• persoonlijke communicatie met u in het kader van de dienstverlening van Use My Voice;
• het verzenden van de nota na verrichte dienstverlening;
• het verzenden van een nieuwsbrief
Uw telefoonnummer zal uitsluitend gebruikt worden om contact met u op te nemen met betrekking tot de opdracht die u Use
My Voice heeft gegeven. Bijvoorbeeld om telefonisch te overleggen.
De verwerking van genoemde contactgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden verwijderd een jaar nadat de opdracht is voltooid en de klant aan al de betalingsverplichtingen
heeft voldaan.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden
De door u aan Use My Voice verstrekte persoonsgegevens kunnen niet aan derden worden verstrekt, tenzij:
• dit gebeurt op verzoek van of in overleg met u;
• een door Use My Voice ingeschakelde boekhouder, accountant, jurist of andere adviseur dergelijke informatie
nodig heeft om de belangen van Use My Voice te kunnen behartigen.
Indien door u verstrekte persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt of op andere wijze worden verwerkt op basis van
uw toestemming, heeft u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan
bijvoorbeeld per brief of e-mail. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Uw rechten
U kunt te allen tijde en zonder kosten de persoonsgegevens opvragen die Use My Voice van u heeft verwerkt en deze
gegevens desgewenst laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, en u kunt verzoeken om beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens. Dit alles voor zover de wettelijke (bewaar)plichten die op Use My Voice rusten het
gebruik van voornoemde rechten mogelijk maken. Ook heeft u het recht om de door u aan Use My Voice verstrekte
persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van
Use My Voice. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Cookiebeleid
Functionele en technische cookies
Use My Voice maakt gebruik van functionele en technische cookies voor een goede functionering van de website.
Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om video’s van andere websites op de website van Use My Voice te
kunnen laten zien en om de keuze van de bezoeker na het tonen van de cookie-waarschuwing te onthouden, zodat die
waarschuwing niet bij elk bezoek aan de website getoond hoeft te worden.

Analytische cookies
Use My Voice verzamelt met behulp van cookies algemene, statistische informatie over de bezoeken van gebruikers aan de
webpagina’s van Use My Voice, zoals de gemiddelde duur van een bezoek, frequentie, eerste bezoek of terugkerende
bezoeker, datum en tijd, om het sitebezoek te analyseren en haar dienstverlening beter op haar bezoekers te kunnen
afstemmen. Use My Voice maakt hiervoor onder andere gebruik van Google Analytics.
Mocht u bezwaar hebben tegen dit gebruik van Google, dan kunt u de Google Analytics cookies uitzetten via optout (https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
).

Google Adwords
Use My Voice kan van tijd tot tijd gebruik maken van Google Adwords. In dergelijke periodes kunnen onder andere
conversiecookies geplaatst worden die als voornaamste doel hebben de adverteerder te laten weten dat u op de advertentie
heeft geklikt en dat u daarna de website heeft bezocht. Google gebruikt conversiecookies niet voor gepersonaliseerd
adverteren en verwijdert ze na verloop van tijd weer.

Geen cookies ontvangen
U kunt de instellingen van uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u
niet van alle functionaliteiten die de website biedt gebruik kunt maken. Meer informatie hierover vindt u in de instructies of
help-functie van uw browser.

Websites van derden
Op de website van Use My Voice staan links naar websites van derden. Ook staan er links naar video’s van derden. Door op
dergelijke links te klikken verlaat u de website van Use My Voice. Mogelijk plaatst de website van die derde cookies.
Daarvoor is Use My Voice niet verantwoordelijk. Voor meer informatie over eventuele cookies die die website plaatst,
verwijst Use My Voice naar de betreffende website.

Meer informatie
Voor vragen over hoe Use My Voice omgaat met de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via
usemyvoice@gmail.com
Use My Voice
van der Havelaan 92
2353 RN Leiderdorp
Tel. 06-23563173
www.usemyvoice.nl

1 augustus 2021